INSTITUTI I STATISTIKAVE, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” shpall si me poshte:

1.      Kodi 165_Pergjegjes ne Sektorin e Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-a.

Aplikimi per vendin vakant te siperpermendur ne faqen e web te INSTAT eshte bere sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

kodi 165_Pergjegjes Sektori i Prokurimeve