INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, në përfundim të procesit të ankimimit, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori Sintezë i Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Llogarive Kombetare,
Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues është/janë:
1. Kreshnik Hebeja 76 pikë
2. Hanc Gosa 71 pikë

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13,
të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,Instituti i
Statistikave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për
konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. Drejtor – Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve
Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13,
të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i
Statistikave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për
konkurrim, njofton se për pozicionin:
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13,
të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i
Statistikave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për
konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. Drejtor – Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve
Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13,
të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i
Statistikave, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kushteve për ngritjen në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për
konkurrim, njofton se për pozicionin:
1. Drejtor – Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve
Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: ll-b
Nuk ka kandidatë të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

Vëmendje!! Duke filluar nga data 19/8/2023, do të njoftohen nëpërmjet faqes, të
gjithë kandidatët që kanë aplikuar për procedurën e pranimit në shërbimin civil në
kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese, në lidhje me numrin e vendeve të lira,
datën dhe vendin ku do të zhvillohet konkurrimi.