INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për
pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori Sintezë i Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Llogarive Kombetare,
Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Hanc Gosa
2. Kreshnik Hebej