INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut
III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në
përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:

1. Esterina Kullaj 72 pikë

 

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për
pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te
Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave –
Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Ardita Çaushi
2. Xhenis Haxhiaj

 

Për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Durres, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b

2. Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Kukes, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b

Kandidati/kandidatët fitues është/janë:
1. Emin Toci 72 pikë
2. Ali Cenaj 71 pikë

 

Për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Durres, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b

2. Specialist – Zyra Rajonale Statistikore Kukes, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Ali Cenaj
2. Emin Toci

 

Për pozicionin/pozicionet:

1. Specialist – Sektori i Publikimeve dhe Marketingut, Drejtoria e Komunikimit dhe
Publikimeve, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Viki Hajnaj