INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave te pozicioneve vakante si me poshte:

1.      Kodi 181_Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Çeshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-b

2.      Kodi 182_Specialist – Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, – kategoria III-b.

3.      Kodi 185­_2 Specialiste, Zyra Rajonale Statistikore Gjirokaster (Permet)/Diber (Mat), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria IV-b.

4.      Kodi 188_Specialist, Sektori i Çeshtjeve Ligjore/Administrative, Drejtoria e Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Përgjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit – kategoria III-b.

5.      Kodi 189_Specialist – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e LlogariveKombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

6.       Kodi 190_Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e SherbimeveMbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

 

Listat per pozicionet e siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane publikuar sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per shpallje te listave per pozicionet vakante