INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për
pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e
Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave –
Kategoria: IV-a
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:

1. Aldo Dedja