INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutiveshpall si me poshte:

 

1.      Kodi 172_Pergjegjes, Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a.

2.      Kodi 173_Pergjegjes, Sektori Sinteze i Llogarive Kombetare, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a.

3.      Kodi 174_Pergjegjes, Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-a.

4.       Kodi 175_Pergjegjes, Sektori i Koordinimit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-a.

5.      Kodi 177_Specialist, Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

6.      Kodi 178_Specialist, Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b.

7.      Kodi 181_Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Çeshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-b

 

 

Listat per pozicionet e siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane publikuar sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per shpallje te listave te pozicioneve vakante