INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njësitë e menaxhimit të burimeve njerëzore të institucioneve përkatëse, ju njoftojnë se për pozicionet si vijon, kandidatët e kualikuar për fazën e dytë të konkurrimit, janë:

1. Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

  • Arbër Memoçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17/01/2020 Ora 10:00

 

1. Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

  • Erjon Shkurti

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17/01/2020 Ora 12:00

 

1. Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

  • Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

1. Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

  • Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

1. Specialist – Sektori Sintezë i Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

  • Kledia Nakuçi

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 17/01/2020 Ora 13:00

 

1. Pergjegjes – Sektori i Llogarive Kombetare Vjetore, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

  • Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit