INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI SHPALLJEN E E FITUESIT PËR LËVIZJEN PARALELE NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti I Statistikave, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin:

  • Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati fitues është :

– Klaudio Mukaj

NJOFTIM PËR PËR PROCEDURËN E PRANIMIT NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

  • Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

-Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!