INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të procedures së ngritjes në detyrë njofton se për pozicionin :

  • Pergjegjes – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit

-Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!

  • Specialist – Sektori i Statistikave te Popullesise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave -Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • Specialist – Sektori i Llogarive Kombetare 3-mujore, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • 1. Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati fitues është :

  • Klaudio Mukaj

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 24/08/2020 Ora 12:00, prane ambjenteve te INSTAT

  • 1. Specialist – Sektori i Finances, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave
    – Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit