INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR NGRITJE NË DETYRË NË KATEGORINË E MESME DHE E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Pergjegjes – Sektori i Zhvillimit te Statistikave Sociale, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Albana Berbiu

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 06/08/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/08/2020 Ora 13:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

 

  • Pergjegjes – Sektori i Nivelit te Jeteses, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria:III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Blerta Muja

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 06/08/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/08/2020 Ora 14:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

  • Pergjegjes – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor,Instituti Statistikave – Kategoria: III-a

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Rustem Ndroqi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 06/08/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/08/2020 Ora 15:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

 

  •  Pergjegjes – Sektori Llogarive Kombetare Vjetore

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

  • Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Durres, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë fitues.

  • Specialist – Sektori i Statistikave te Popullesise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave -Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Ceshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidatët fitues janë :

1.Silvana Shehu

Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/08/2020 Ora 12:00, ne ambjentet e INSTAT

  • Specialist – Sektori i Llogarive Kombetare 3-mujore, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

  • Specialist – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

-Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit