INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin/pozicionet:

 • Specialist_ Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor ( 2 pozicione), kategoria III-b

Nuk ka kandidatë fitues.

 

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. Specialist – Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2. Specialist – Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ada Manço

2. Albana Nano

3. Albert Çaushi

4. Alvisa Kola

5. Anduena Koka

6. Asim Toro

7. Besjana Shala

8. Bledar Gjini

9. Flutura Bracaj

10. Gerti Fero

11. Jona Dervishi

12. Kadri Shabanaj

13. Rezarta Gjoka

14. Sotiria Duda

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17/12/2019 ora 10:00

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 10:00

 

Specialist – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

– Milaime Fejza

 

 • Specialist – Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b                                                                                          Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë: 1. Ada Manço
 • 2. Adrit Mjeshtri
 • 3. Alba Vocka
 • 4. Albana Nano
 • 5. Albert Çaushi
 • 6. Alvisa Kola
 • 7. Andi Hoxhallari
 • 8. Asim Toro
 • 9. Besjana Shala
 • 10. Elmira Poga
 • 11. Fiona Zylyftari
 • 12. Flutura Bracaj
 • 13. Gerti Fero
 • 14. Hurma Demaj
 • 15. Kadri Shabanaj
 • 16. Kristina Pushi
 • 17. Rezarta Gjoka
 • 18. Sotiria Duda                                                                                                                                         A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17/12/2019 Ora 12:00                                         B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 12:00

 

 • Pergjegjes – Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit
  Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a
  Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
  1. Hysen Kobellari
  2. Rudin Hoxha
  A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 10/12/2019 Ora 10:00
  B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 10/12/2019 12:00

 

 • Pergjegjes – Sektori i Finances, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • 1. Adelina Dedja
 • 2. Anila Ceca
 • 3. Artur Ballolli                                                                                                                                         A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 06/12/2019 Ora 10:00                                       B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 06/12/2019 ora 12:00

 

 • Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Korce, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
 • 1. Andi Hoxhallari
 • 2. Kadri Shabanaj
 • 3. Kostika Osmanaj                                                                                                                                   A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 16/12/2019 Ora 12:00                                     B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 20/12/2019 ora 12:00

 

 • Specialist – Sektori i Statistikave te Blegtorise dhe Peshkimit, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
 • Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!