INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adelina Velo

2. Besjana Shala

3. Hener Kallashi

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14/02/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/02/2020 Ora 14:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

 

1. Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2. Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

3. Specialist – Sektori i Metodologjise, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Alba Vocka

2. Erilda Dunga

3. Fiorentina Qamirani

4. Hurma Demaj

5. Kristina Memo

6. Marsela Sallja

7. Merilda Veliu

8. Ridian Tollumi

9. Tahir Hoxha

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 14/02/2020 Ora 12:00 ne ambientet e Institutit te Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 18/02/2020 Ora 12:00 ne ambientet e Institutit e Statistikave