INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

–  Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, – Kategoria: III-b

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit