INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 26 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 13, të Kreut II, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në detyrë dhe kërkesave të posaçme të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  • Kodi 67 _Pergjegjes _Sektori Llogarive Kombëtare Vjetore, Drejtoria e Llogarive Kombetare,
– Rezultatet e verifikimit final per ngritje ne detyre
  • Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

  • Kodi 69 _ Specialist _ Sektori metodologjise ne Drejtorine e Teknologjise se Informacionit
– Rezulatet finale per levizje paralele
  • Nuk ka kandidatë fitues .