INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

  • Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III, të
Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në
përfundim të proçedurës së ngritjes në detyrë/pranim nga jashtë në shërbimin civil njofton se
kandidati fitues është: Anisa Caka – 71.5 pike