INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të
Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim
të procedurës së lëvizjes paralele njofton se për pozicionin:

 • Specialist në Zyrën Rajonale Statistikore Fier (Lushnje), në Drejtorinë e Statistikave Rajonale
  dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe
  Mbledhjes së të Dhënave – klasa e pagës IV-3.
  Kandidati fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është: Shpendi Pollozhani – 71 pike

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, njofton se proçedura e
pranimit ne sherbimin civil për pozicionin:

 •  Specialist në Zyrën Rajonale Statistikore Fier (Lushnje), në Drejtorinë e Statistikave
  Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së
  Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – klasa e pagës IV-3.
  Mbyllet për shkak të plotësimit me proçedurën e lëvizjes paralele

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim
të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin:

 • Specialist Arkivist – Sektori i Sherbimeve, Drejtoria e Burimeve Njerezore, Finances dhe
  Sherbimeve Mbeshtetese, Instituti Statistikave – Klasa e pages IV-2.
  Kandidati fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është:
  1. Migena Alushani – 78 pike