INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

  • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II, të
Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim
të proçedurës së lëvizjes paralele njofton se kandidati fitues është: Etugert Llazi – 71 pike