INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Llogarive Kombetare Vjetore, Drejtoria e Llogarive Kombetare,
Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. Mirsa Dani

Instituti i Statistikave,në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas
përfundimit të procesit të ankimimit për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Njofton përfundimin e procedurës pa fitues!