INSTITUTI I STATISTIKAVE, SHPALLJE FITUESI

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e
Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor,
Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. Erxhan Ago

Në zbatim të Nenit 26 të Ligjit 152/2013 “Për Nëpunësin Civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut III,
të Vendimit Nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në
përfundim të procedurës së ngritjes në detyrë njofton se kandidati fitues është:
1. Anxhela Petriti 77 pikë

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave,
në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njofton se për pozicionin/pozicionet:
1. Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave
Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave –
Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët fitues (të renditur sipas rendit alfabetik) është/janë:
1. Ervin Zeka