INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave, në përfundim të procedurës së lëvizjes paralele njofton se  për pozicionin:

  • Specialist – Sektorin e Statistikave të R&D, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit dhe Transportit, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kanditati fitues eshte ;

  • Arbër Memoçi

 

  • Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit Evropian -Kategoria: III-b

Mbyllet për shkak të plotësimit me procedurën e lëvizjes paralele!

  • Specialist – Sektori i Marredhenieve me Jashte dhe Integrimit, , Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kanditati fitues eshte;

  • Erjon Shkurti

 

  • Specialist – Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

 

  • Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit

 

  • Specialist – Sektori Sintezë i Llogarive Kombëtare, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kanditati fitues eshte;

  • Kledia Nakuçi