INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJA E FITUESIT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:

1. Specialist – Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

2. Specialist – Sektori i Statistikave te Tokes dhe Prodhimit Bimor, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ada Manço

2. Albana Nano

3. Albert Çaushi

4. Alvisa Kola

5. Anduena Koka

6. Arlinda Karakaçi

7. Asim Toro

8. Besjana Shala

9. Bledar Gjini

10. Elmira Poga

11. Flutura Bracaj

12. Gerti Fero

13. Hener Kallashi

14. Jona Dervishi

15. Kadri Shabanaj

16. Rezarta Gjoka

17. Sotiria Duda

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17/12/2019 ora 10:00

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 ora 10:00

 

 

1. Specialist – Sektori i Llogarive Ekonomike ne Bujqesi dhe Mjedis, Drejtoria e Statistikave te Bujqesise dhe Mjedisit, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Ada Manço

2. Adrit Mjeshtri

3. Alba Vocka

4. Albana Nano

5. Albert Çaushi

6. Alvisa Kola

7. Andi Hoxhallari

8.Arlinda Karakaçi

9. Asim Toro

10. Besjana Shala

11. Elmira Poga

12. Fiona Zylyftari

13. Flutura Bracaj

14. Gerti Fero

15. Hener Kallashi

16. Hurma Demaj

17. Kadri Shabanaj

18. Kristina Pushi

19. Ledjon Cena

20. Rezarta Gjoka

21. Sotiria Duda

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 17/12/2019 Ora 12:00

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 23/12/2019 Ora 12:00