INSTITUTI I STATISTIKAVE – SHPALLJA E FITUESIT

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në
përfundim të procedurës së ankimit për listën e verikimit paraprak të kandidatëve, ju njoftojmë se për grupin e pozicioneve:
1. Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Korce, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se
Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit