INSTITUTI I STATISTIKAVE REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

INSTITUTI I STATISTIKAVE

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Llogarive Kombetare 3-mujore, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b

Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:

1. Adrit Mjeshtri

2. Hener Kallashi

3. Nancy Imami

4. Xhulia Tushaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 09/09/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/09/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Statistikave te Popullesise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adrit Mjeshtri

2. Aida Boduri

3. Hener Kallashi

4. Indrit Mustafa

5. Kristina Pushi

6. Nancy Imami

7. Sotiria Duda

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 08/09/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 14/09/2020 Ora 10:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori Llogarive Kombëtare të Administratës Publike Qëndrore dhe Rajonale, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është/janë:
1. Adrit Mjeshtri

2. Asim Toro

3. Hener Kallashi

4. Kristina Pushi

5. Laura Qeli

6. Nancy Imami

7. Sotiria Duda

8. Xhulia Tushaj

A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 09/09/2020 Ora 12:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/09/2020 Ora 12:00, prane ambienteve te Institutin e Statistikave