INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Instituti i Statistikave në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si
dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas
përfundimit të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të
veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

  •  Përgjegjës në Zyrën Rajonale Statistikore Tiranë, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale dhe
    Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes
    së të Dhënave – klasa e pagës IV-1.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:
1. Ermira Lofca
2. Marinela Serdani

Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 11.06.2024, ora 11:00 në ambjentet e Institutit të
Statistikave, Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 13.06.2024, ora 13:30 në ambjentet e
Institutit të Statistikave, Tiranë