INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 9, të
Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në përfundim të
verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave
të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Instituti i Statistikave, ju njoftojnë se për
pozicionin:

 • Specialist në Sektorin e Gjoinformacionit dhe Regjsitrit Statistikor të Ndërtesave dhe
  Banesave, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e
  Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – klasa e
  pagës IV-1.
 • Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit

 

 • Specialist në Sektorin e Zhvillimit të Statistikave Sociale, në Drejtorinë e Statistikave
  Sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit Statistikor – klasa e pagës IV-1.
  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:
  – Kristina Valteri
  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 24.05.2024, ora 10:30 në ambjentet e
  Institutit të Statistikave, Tirane

 

 • Përgjegjës në Zyrën Rajonale Statistikore Tiranë, në Drejtorinë e Statistikave Rajonale dhe
  Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së Informacionit dhe
  Mbledhjes së të Dhënave – klasa e pagës IV-1.
  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:
  – Denis Laze
  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 24.05.2024, ora 10:00 në ambjentet e
  Institutit të Statistikave, Tirane

 

 • Specialist në Zyrën Rajonale Statistikore Fier (Lushnje), në Drejtorinë e Statistikave
  Rajonale dhe Gjeoinformacionit, në Drejtorinë e Përgjithshme të Teknologjisë së
  Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – klasa e pagës IV-3.
  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është:
  – Shpendi Pollozhani
  Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 24.05.2024, ora 11:00 në ambjentet e
  Institutit të Statistikave, Tirane

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”të ndryshuar, si dhe të pikës 24,
të Kreut III, të Vendimit nr. 242, date 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave,
në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në
detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për
pozicionin:

 • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit
  Statistikor – klasa e pagës II-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit