INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”të ndryshuar, si dhe kreu II dhe
të Kreut III, të Vendimit nr. 242, date 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave,
në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në
detyrë / pranim nga jashtë shërbimit civil si dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen
për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse – klasa
  e pagës II-1.

Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është: Anisa Caka
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 29.05.2024, ora 11:00 në ambjentet e Institutit të
Statistikave, Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 29.05.2024, ora 13:00 në ambjentet e
Institutit të Statistikave, Tiranë

Instituti i Statistikave në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si
dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas
përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme
dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Specialist Arkivist – Sektori i Shërbimeve, Drejtoria e Burimeve Njerëzore, Financës dhe
  Shërbimeve Mbështetëse – Klasa e pagës IV-2

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:
1. Eglantina Qemali
2. Ermira Lofca
3. Migena Alushani
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.05.2024, ora 11:00 në ambjentet e Institutit të
Statistikave, Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 27.05.2024, ora 14:00 në ambjentet e
Institutit të Statistikave, Tiranë

 

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”të ndryshuar, si dhe të pikës 24,
të Kreut III, të Vendimit nr. 242, date 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave,
në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të ngritjes në
detyrë dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për
pozicionin:

 • Përgjegjës në Sektorin e Kërkim-Zhvillimit, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit
  dhe Transportit, në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike – klasa e pagës III-1.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:
– Olsa Ulqinaku
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 29.05.2024, ora 10:00 në ambjentet e Institutit të
Statistikave, Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 29.05.2024, ora 13:30 në ambjentet e
Institutit të Statistikave, Tiranë

 

Instituti i Statistikave në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si
dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas
përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme
dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Specialist – Sektori i Cilësisë dhe Matadatave, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria
  e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – Klasa e pagës IV-1.

Kandidatët e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit janë:
1. Gerald Muraku
2. Riana Totojani
3. Xhorxhina Gjergji
Testimi me shkrim do të zhvillohet në datën 23.05.2024, ora 14:00 në ambjentet e Institutit të
Statistikave, Tiranë.
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 27.05.2024, ora 14:30 në ambjentet e
Institutit të Statistikave, Tiranë

 

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,
si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, pas
përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme
dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Specialist – Sektori i Zhvillimit të Programeve Kompiuterike, Drejtoria e Teknologjisë së
  Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të
  Dhënave – Klasa e pagës IV-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit