INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të nenit 26, të Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”të ndryshuar, si dhe të pikës 13,
të Kreut II, të Vendimit nr. 242, date 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, Instituti i Statistikave,
në përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe
kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për pozicionin:

 • Drejtor në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore, Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse –
  klasa e pagës II-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
 • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave Sociale, në Drejtorinë e Përgjithshme të Prodhimit
  Statistikor – klasa e pagës II-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
 • Drejtor në Drejtorinë e Statistikave të Bujqësisë dhe Mjedisit, në Drejtorinë e Përgjithshme
  të Prodhimit Statistikor – klasa e pagës II-1.
  Kandidati i kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit është: Etugert Llazi. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datën 10.05.2024, ora 11:00 në ambjentet e
  Institutit të Statistikave, Tirane.
 • Përgjegjës në Sektorin e Kërkim-Zhvillimit, Inovacionit, Teknologjisë së Informacionit
  dhe Transportit, në Drejtorinë e Statistikave Ekonomike – klasa e pagës III-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit.

Në zbatim të nenit 25 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës
9, të Kreut VII, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, në
përfundim të verifikimit të kandidatëve, për përmbushjen e kushteve të lëvizjes
paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, Instituti i Statistikave,
ju njoftojnë se për pozicionin:

 • Specialist Arkivist, ne Sektorin e Sherbimeve, ne Drejtorine e Burimeve Njerezore,
  Finances dhe Sherbimeve Mbeshtetese – klasa e pages IV-2.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
 • Specialist ne Sektorin e Cilesise dhe Metadatave, ne Drejtorine e Teknologjise se
  Informacionit, ne Drejtorine e Pergjithshme te Teknologjise se Informacionit dhe
  Mbledhjes se te Dhenave – klasa e pages IV-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
 • – Specialist ne Sektorin e Zhvillimit te Programeve Kompiuterike, ne Drejtorine e
  Teknologjise se Informacionit, ne Drejtorine e Pergjithshme te Teknologjise se
  Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave – klasa e pages IV-1.
  Nuk ka kandidat/kandidatë i/të kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit