INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive shpall si me poshte:

1.      Kodi 171_Drejtor, Drejtoria e Teknologjise se Informacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti i Statistikave – Kategoria: II-b. – njoftim fituesi per levizje paralele dhe mbyllje procedure per ngritjen ne detyre.

2.      Kodi 172_Pergjegjes, Sektori i Statistikave te Tregut te Punes, Drejtoria e Statistikave te Sektorit Real, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a. – lista e verifikuar per ngritje ne detyre.

3.      Kodi 173_Pergjegjes, Sektori Sinteze i Llogarive Kombetare, Drejtoria e Llogarive Kombetare, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-a. – lista e verifikuar per ngritje ne detyre.

4.      Kodi 174_Pergjegjes, Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-a. – lista e verifikuar per ngritje ne detyre.

5.      Kodi 175_Pergjegjes, Sektori i Koordinimit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe Mbledhjes se te Dhenave, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-a. – lista e verifikuar per ngritje ne detyre.

6.      Kodi 179_Specialist – Sektori i Nivelit te Jeteses, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b. – lista e verifikuar per levizje paralele.

7.      Kodi 180_Specialist – Sektori i Statistikave te Popullsise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b – lista e verifikuar per levizje paralele.

Listat per pozicionet e siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane publikuar sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Kerkese per shpallje te listave te verifikimeve per pozicionet vakante