INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton
se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave
Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave –
Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
është/janë:
1. Ervin Zeka
2. Etleva Islani
3. Evald Hafizi
4. Fjoralba Musaj
5. Kliti Shuli
6. Marsel Abazaj
7. Merita Shimaj
8. Mirlinda Galushi
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13/12/2023 Ora 11:00, ne ambientet e INSTAT

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/12/2023 Ora 12:00, ne
ambientet e INSTAT

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i
ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të
Ministrave, pas përfundimit të verifikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e
kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton
se për grupin e pozioneve:
1. Specialist – Sektori i Gjeoinformacionit (GIS), Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe
Gjeoinformacionit, Drejtoria e Pergjithshme e Teknologjise se Informacionit dhe
Mbledhjes se te Dhenave, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b
Kandidati/kandidatët i/e kualifikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurrimit
është/janë:
1. Artur Dervishi
2. Bledar Hoxholli
3. Elda Petani
4. Fabjola Hysalliu
5. Xhensila Serani
A. Testimi me shkrimi do të zhvillohet në datën 13/12/2023 Ora 13:00, ne ambientet e
INSTAT

B. Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet më datë 15/12/2023 Ora 12:30, ne
ambientet e INSTAT