INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, VKM-së Nr. 242 datë 18.03.2015, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave te verifikuara ne sherbimin civil per pozicionet vakante si me poshte:

 

Kodi_205 – Përgjegjës, Sektori i Cilësisë dhe Metadatave, Drejtoria e Teknologjisë së Informacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-a; – verifikimi final per ngritje ne detyre

Kodi_207 – Specialist, Sektori i Planifikimit dhe Monitorimit te Mbledhjes se te Dhenave, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b. – verifikimi final per pranim ne sherbimin civil

Kodi 208 – Specialist, Sektori Regjistrit Statistikor te Ndermarrjeve, Drejtoria e Statistikave Ekonomike, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor – kategoria III-b – verifikimi final per levizjen paralele

Kodi 209 – Specialist, Sektori i Gjeoinformacionit GIS, Drejtoria e Statistikave Rajonale dhe Gjeoinformacionit, Drejtoria e Përgjithshme e Teknologjisë së Informacionit dhe Mbledhjes së të Dhënave – kategoria III-b – verifikimi final per levizjen paralele

Listat per pozicionin e siperpermendur ne faqen e web te INSTAT jane publikuar sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per shpallje te listave te verifikuara ne sherbimin civil