INSTITUTI I STATISTIKAVE, REZULTATET E VERIFIKIMIT

Në zbatim të Ligjit nr.152/2013, “Për nëpunësin civil” i ndryshuar dhe VKM-së Nr. 243 datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” lutem shpalljen ne faqen tuaj te web te listave te pozicioneve vakante si me poshte:

1.      Kodi 176_Specialist, Sektori i Prokurimeve, Drejtoria e Finances dhe Projekteve, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti Statistikave – Kategoria: IV-a. – lista e verifikuar per pranim ne sherbimin civil

2.      Kodi 179_Specialist – Sektori i Nivelit te Jeteses, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b. – lista paraprake per pranim ne sherbimin civil.

3.      Kodi 180_Specialist – Sektori i Statistikave te Popullsise, Drejtoria e Statistikave Sociale, Drejtoria e Pergjithshme e Prodhimit Statistikor, Instituti Statistikave – Kategoria: III-b – lista e verifikuar per levizje paralele. – lista paraprake per pranim ne sherbimin civil.

4.      Kodi 181_Specialist – Sektori i Koordinimit dhe Planifikimit Strategjik (PSZ), Drejtoria e Koordinimit dhe Çeshtjeve Ligjore, Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve Mbeshtetese dhe Koordinimit, Instituti i Statistikave – Kategoria: III-b – verifikimi paraprak per levizjen paralele

Listat per pozicionet e siperpermendura ne faqen e web te INSTAT jane publikuar sipas procedures online ne faqen: http://rekrutime.instat.gov.al//.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kerkese per shpallje te listave per pozicionet vakante