INSTITUTI I STATISTIKAVE REZULTATET E VERIFIKIMIT

INSTITUTI I STATISTIKAVE
NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PËR PRANIM NË SHËRBIMIN CIVIL NË KATEGORINË EKZEKUTIVE

Per pozicionin si me poshte:

  1. Kodi 83 –  Pergjegjes – Zyra Rajonale Statistikore Durres

Instituti i Statistikave, në zbatim të nenit 22 të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të pikës 4, të Kreut IV, të Vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të
Këshillit të Ministrave, pas përfundimit të verikimit paraprak të kandidatëve, për përmbushjen e kërkesave të përgjithshme dhe të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozioneve:
Nuk ka kandidatë të kualikuar për të vazhduar fazën e dytë të konkurimit