INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të nenit 25, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Kreut II, të Vendimit
të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën
e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”,të ndryshuar, Institucioni i Presidentit të
Republikës njofton:
Kualifkohet për vijimin e konkurrimit, për 1 (një) vend të lirë pune, për pozicionin, “Specialist
për Vlerësimin e Akteve”, në Drejtorinë e Shërbimeve Juridike, në Drejtorinë e
Përgjithshme Juridike, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës
III-B:
– Zonja Esmeralda Velaj
Intervista e strukturuar me gojë do të zhvillohet në datë 6.02.2023,ora 12:00, në ambientet e
Institucionit të Presidentit të Republikës.