INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VERIFIKIM PARAPRAK

Në zbatim të pikës 4 dhe 6 të nenit 26 të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar si dhe të pikës 24 dhe 43 të kreut III, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese” i ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës njofton se, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve, kualifikohet:

 

Zonja Ekleva Sopaj