INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VERIFIKIM PARAPRAK

Në mbështetje të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, si dhe në vijim të procedurës për plotësimin e vendit vakant, të shpallur me shkresën nr. 242/2, datë 24.01.2023, “Specialist i Burimeve Njerëzore ”, pranë Sektorit të Burimeve Njerëzore në Drejtorinë e Menaxhimit Financiar dhe Burimeve Njerëzore, në Institucionin e Presidentit të Republikës, njësia përgjegjëse njofton se procedura e lëvizjes paralele, mbyllet pa kandidat fitues.