INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, të Kreut II,IV VII, të vendimit nr. 243, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurat e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për pozicionin:

  1. Specialist për Bibliotekën, pranë Sektorit të Dekorimeve dhe Bibliotekën, në Drejtorinë e Shtetësive, Faljeve dhe Dekorimeve, në Institucionin e Presidentit të Republikës – kategoria e pagës III-b. ( Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :njoftim per specialist biblioteke ) 
  2. Përgjegjës i Sektorit të Burimeve Njerëzore dhe Përpunimit të Informacionit, në Drejtorisë Juridike, Sigurisë dhe Burimeve Njerëzore, në Institucionin e Presidentit të Republikës, – kategoria e pagës III-a .  (Për më tepër klikoni në linkun bashkëngjitur :njoftim per pergjegjes sektori )