INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS – VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 242, datë 18/03/2015, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Institucioni i Presidentit të Republikës, shpall procedurën për plotësimin e vendit vakant:

  • Drejtor i Drejtorisë Juridike, Sigurisë dhe Burimeve Njerëzore, pranë Drejtorinë e Përgjithshme të Shërbimeve Juridike, në Institucionin e Presidentit të Republikës, – kategoria e pagës II-b.

Për të dyja procedurat (lëvizje paralele, ngritja në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë.

Afati për dorëzimin e dokumenteve për lëvizjen paralele përfundon në datën 04.03.2020.

Afati për dorëzimin e dokumenteve për ngritjen në detyrë përfundon në datën 09.03.2020.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur :

  1.  Njoftim per Drejtor Drejtorie