INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS – VENDE TE LIRA PUNE

SHPALLJE PËR PLOTËSIMIN E VENDIT TË LIRË PËR KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe të Kreut II dhe III, të Vendimit nr. 242, datë 18/03/2015, të Këshillit të Ministrave, “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Institucioni i Presidentit të Republikës, shpall procedurën për plotësimin e vendit vakant:

  • Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve, në Drejtorinë e Shërbimeve Mbështetëse, në Institucionin e Presidentit të Republikës, – kategoria e pagës III-a

Për të dyja procedurat (lëvizje paralele, ngritja në detyrë) aplikohet në të njëjtën kohë.

Afati për dorëzimin e dokumenteve për lëvizjen paralele përfundon në datën 21/02/2020.

Afati për dorëzimin e dokumenteve për ngritjen në detyrë përfundon në datën 26/02/2020.

 

Për më tepër klikoni në linkun e bashkangjitur : Njoftim per Pergjgjes Sektori