INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të neneve 22 dhe 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  • Specialist në Sektorin e Komunikimit Digjital, Drejtoria e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun, kategoria e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.
  • Specialist në Sektorin e Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, Drejtoria e Përgjithshme e Burimeve Njerëzore, Menaxhimit Financiar dhe Shërbimeve, kategoria e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Kërkesë për Publikim