INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VENDE TE LIRA PUNE

Në zbatim të nenit 22 dhe nenit 25, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 243, datë 18/03/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil, për pozicionet:

  • Specialist/Montazhier në Sektorin e Komunikimit Digjital, Drejtoria e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun, kategoria e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.
  • Specialist për Median në Sektorin e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun, Drejtoria e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun, kategoria e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.
  • Përgjegjës Sektori në Sektorin e Komunikimit Digjital, në Drejtorinë e Medias dhe Marrëdhënieve me Publikun- Kategoria e pagës III-1, niveli i kualifikimit 1.

 

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR Kërkesë për Publikim