INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të neneve 22 dhe 25 të ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar”, vendimit nr. 243 të Këshillit të Ministrave, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të ndryshuar”, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të pranimit në shërbimin civil për pozicionin:

  •  Specialist në Sektorin e Shtetësive, Drejtoria e Shtetësive, Dekorimeve dhe Titujve të Nderit, Drejtoria e Përgjithshme Juridike, klasa e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.

 

PER ME TEPER KLIKONI NE LINKUN BASHKENGJITUR: Shpallje Vendi Vakant_Specialist ne Sektorin e Shtetesive