INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, VEND I LIRE PUNE

Në zbatim të nenit 26, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, si dhe te kreut II dhe III të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave “Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe të mesme drejtuese”, Institucioni i Presidentit të Republikës shpall procedurën e lëvizjes paralele dhe të ngritjes në detyrë, për pozicionin:

· Përgjegjës Sektori në Sektorin e Prokurimeve, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, në Drejtorinë e Përgjithshme të Burimeve Njerëzore, Menaxhimit Financiar dhe Shërbimeve, Kategoria e pagës III-1, niveli i kualifikimit 1.

PËR MË TEPËR KLIKONI NË LINKUN BASHKËNGJITUR

Shpallje Vendi Vakant Pergjegjes Sektori ne Sektorin e Prokurimit 1 redaktuar