INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FIUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 242, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

“Drejtor i Sherbimeve Mbeshtetese ne Drejtorinë e Përgjithshme te Menaxhimit Financiar, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve , ne Institucionin e Presidentit te Republikës, kategoria e pagës – II-B

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Fuat Zhabjaku me 93 pike