INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të pikës 5, neni 22 i ligjit nr. 152/2013, “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar”, pikës 14, kreu IV i vendimit të Këshillit të Ministrave, nr. 243, datë 18.3.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, i ndryshuar”, në vijim të fazës së dytë të vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore pranë Institucionit të Presidentit të Republikës njofton përfundimin e konkurrimit për procedurën e pranimit në shërbimin civil në kategorinë ekzekutive për pozicionin:

“Specialist Transporti” në Sektorin e Mbështetjes dhe Transportit, Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse, klasa e pagës IV-1, niveli i kualifikimit 1 ose 2.

Kandidati fitues shpallet: Z. Rei Çuko, me 80 pikë