INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, Njësia përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në përfundim të procedurës së konkurrimit njofton se për pozicionin:

 

 

“Specialist i Marrëdhënieve me Publikun” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe Shtypin, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-B

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Eri Meneri me 80 pikë.

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, Njësia përgjegjëse e Burimeve Njerëzore në përfundim të procedurës së konkurrimit njofton se për pozicionin:

 

 

“Specialist për Shtetësitë dhe Faljet” në Drejtorinë e Shteësive,Faljeve dhe Vlerësimit të Meritave, Kontributeve të Veçanta, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-B.

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Afërdita Toska me 80 pikë.