INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Për shpallje kandidati fitues për procedurën e lëvizjes paralele për pozicionin:

“Specialist për Marrëdhënien me Diasporën ”, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale në Institucionin e Presidentit te Republikës së Shqipërisë,

 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

 

“Specialist për Marrëdhënien me Diasporën ”, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale në Institucionin e Presidentit te Republikës se Shqipërisë, kategoria pagës III-b

 

 

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Nertila Gjikaj me 90 pikë.