INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

“Specialist per Median Sociale” në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Publikun dhe Shtypin në Institucionin e Presidentit te Republikës së Shqipërisë, kategoria pagës III-b

Kandidat fitues shpallet:

– Z. Donald Karaj me 75 pikë.

 

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive ”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

“Specialist IT ” në Sektorin e Sigurisë dhe Teknologjisë, në Drejtorinë e Përgjithshme te Menaxhimit Financiar, Burimeve Njerëzore dhe Shërbimeve , në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues shpallet:

– Znj. Lediana Matuka me 75 pikë.