INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

• “Specialist për Shtetësitë dhe Faljet”, në Drejtorinë e Shtetësive, Faljeve dhe Vlerësimit të Meritave, Kontributeve të Veçanta, në Drejtorinë e Përgjithshme Juridik, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Ekleva Sopaj me 80 pikë

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë e ulet dhe te mesme drejtuese”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit, njofton se për pozicionin:

• “Specialist /Redaktor, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve Ceremoniale, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-b

Kandidat fitues shpallet:

 

– Znj. Fjoralba ZIU me 80 pikë.