INSTITUCIONI I PRESIDENTIT TË REPUBLIKËS, SHPALLJE FITUESI

Në zbatim të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar, të vendimit nr. 243, datë
18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë
ekzekutive”, të Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, në përfundim të fazës së vlerësimit të
kandidatëve, njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore, në përfundim të procedurës së konkurrimit,
njofton se për pozicionin:
Specialist për Shërbimet Ceremoniale, në Sektorin e Marrëdhënieve me Jashtë dhe
Diasporën, në Drejtorinë e Marrëdhënieve me Jashtë, Diasporën dhe Shërbimeve
Ceremoniale, në Institucionin e Presidentit të Republikës, kategoria e pagës III-B
Kandidat fitues shpallet:
– Zonja Albana Profka me 81,2 pikë.